Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Khẳng định nào sau đây không đúng?

 • A.

  Phân tử amino axit vừa có nhóm cacboxyl $\ce{COOH}$ thể hiện tính axit, vừa có nhóm amino $\ce{NH2}$ thể hiện tính bazơ  nên thường tương tác với nhau tạo ra ion lưỡng cực. 

 • B.

  Do các amino axit là những hợp chất có cấu tạo ion lưỡng cực nên ở điều kiện thường chúng là chất rắn kết tinh, tương đối dễ tan trong nước và có nhiệt độ nóng chảy cao (phân hủy khi nóng chảy).

 • C.

  Do vừa có tính axit, vừa có tính bazơ nên amino axit biểu hiện tính chất trung tính. 

 • D.

  Các amino axit thiên nhiên (hầu hết là α- amino axit) là những hợp chất cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống. 

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (81685 lượt làm)