Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Cho các polime: pjpg.jpeg. Công thức các monome tạo nên các polime trên (bằng cách trùng hợp hoặc trùng ngưng) lần lượt là 

 • A.

  $\ce{CH2=CH2}$; $\ce{CH3-CH=CH-CH3}$; $\ce{H2N-CH2-CH2-COOH}$.   

 • B.

  $\ce{CH2=CHCl}$; $\ce{CH3-CH=CH-CH3}$; $\ce{H2N-CH(NH2)-COOH}$.   

 • C.

  $\ce{CH2=CH2}$; $\ce{CH3=CH-CH=CH3}$; $\ce{H2N-[CH2]5-COOH}$.   

 • D.

  $\ce{CH2=CH2}$; $\ce{CH3-CH=C=CH2}$; $\ce{H2N-[CH2]5-COOH}$.   

Cho mạch điện RLC nối tiếp. Khi nối R và C vào nguồn điện thì thấy dòng điện sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch là $ \frac{\pi}{4}$. Khi mắc cả R, L, C nối tiếp vào mạch thấy dòng điện chậm pha $ \frac{\pi}{4}$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Biểu thức nào sau đây là đúng?

 • A.

  $Z_L=2Z_C$.

 • B.

  $Z_L=R$.

 • C.

  $Z_L=Z_C$.

 • D.

  $Z_C=2Z_L$.

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (93690 lượt làm)