ĐỀ THI SỐ 2 DÀNH CHO HỌC SINH CHỦ ĐỘNG SÁT HẠCH KIẾN THỨC MÔN LỊCH SỬ