ĐỀ THI SỐ 3 DÀNH CHO HỌC SINH CHỦ ĐỘNG SÁT HẠCH KIẾN THỨC MÔN LỊCH SỬ