ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - MÔN VẬT LÝ - MÃ ĐỀ 222

50:00


Câu hỏi 1:
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của cuộn cảm là \(Z_{L}\), dung kháng của tụ điện là \(Z_{C}\). Nếu \(Z_{L}=Z_{C}\) thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch