ĐỀ LUYỆN TẬP MÔN HÓA HỌC SỐ 504

50:00


Câu hỏi 1:
Chất tác dụng với \(\ce{H2}\) tạo thành sobitol là