ĐỀ LUYỆN TẬP MÔN HÓA HỌC SỐ 508

50:00


Câu hỏi 1:
Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín:
\(\ce{CO(k) + H2O <=> CO2(k) + H2(k)}\)\(\Delta H<0.\)
Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi