ĐỀ LUYỆN TẬP MÔN HÓA HỌC SỐ 510

50:00


Câu hỏi 1:
Phenol (\(\ce{C6H5OH}\)) \(\textbf{không}\) phản ứng với chất nào sau đây?