Một số căn cứ pháp lí để tổ chức triển khai dạy học trực tuyến

Trong giai đoạn ứng phó với đại dịch COVID-19, việc triển khai dạy học trực tuyến trở thành vấn đề đáng quan tâm của ngành giáo dục cả nước. Dưới đây, chúng tôi liệt kê một số căn cứ pháp lí để tổ chức triển khai dạy học trực tuyến, giúp các thầy cô là cán bộ quản lí các cấp dễ dàng tra cứu và nắm bắt thông tin.

1. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT-GDTrH ngày 26 tháng 12 năm 2018 ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. 

 

2. Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021 quy định về quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

 

3. Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

 

4. Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng.

 

5. Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017 – 2018.

 

6. Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT.

 

7. Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021 – 2022.

 

8. Công văn số 3699/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.

 

9. Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

 

10. Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022

 

Download
11. Công văn 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14 tháng 8 năm 2020 về việc triển khai Giáo dục STEM trong giáo dục trung học Download