Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Cho 3 mẫu kim loại $\ce{X}$, $\ce{Y}$ và $\ce{Z}$ lần lượt tác dụng với dung dịch $\ce{HCl}$ và dung dịch $\ce{NaOH}$. Kết quả thí nghiệm được ghi lại trong bảng sau:  

  Dung dịch $\ce{HCl}$  Dung dịch $\ce{NaOH}$ 
$\ce{X}$  Mẩu kim loại tan tạo bọt khí không màu Không hiện tượng
$\ce{Y}$  Không hiện tượng Không hiện tượng
$\ce{Z}$  Mẩu kim loại tan tạo bọt khí không màu Mẩu kim loại tan tạo bọt khí không màu

 

Các kim loại $\ce{X}$, $\ce{Y}$, $\ce{Z}$ có thể lần lượt là    

 • A.

  $\ce{Mg, Cu, Al}$. 

 • B.

  $\ce{Fe, Cu, Mg}$. 

 • C.

  $\ce{Mg, Fe, Al}$. 

 • D.

  $\ce{Al, Mg, Fe}$. 

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (174674 lượt làm)