TRẮC NGHIỆM BÀI 28: LOÀI

15:00


Câu hỏi 1:
Mỗi loài giao phối là một tổ chức tự nhiên, có tính toàn vẹn là do cách li