THỬ NGHIỆM

05:00


Câu hỏi 1:
Quá trình tiến hóa từ vượn cổ thành người gồm mấy giai đoạn?