ĐỀ LUYỆN TẬP MÔN HÓA HỌC SỐ 506

50:00


Câu hỏi 1:
Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử \(\ce{NH3}\) là liên kết