BÀI 2: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG (PHẦN 2) - LƯU HUỲNH ĐIOXIT